فلش کارت های اندوکرینولوژی ( غدد و متابولیسم ) دستیاری و پره انترنی

فلش کارت های اندوکرینولوژی دستیاری و پیش کارورزی

غدد آزمون دستیاری
غدد آزمون پره انترنی

پکیج فلش کارت های غدد و متابولیسم                ( اندوکرینولوژی) آزمون دستیاری و پره انترنی طبیاد شامل 500 نکته ی پرتکرارا آزمون های دستیاری که بر اساس آخرین منابع این ازمون ها به نگارش درآمده است.